Mostecký magistrát nesouhlasí s upraveným záměrem výstavby v lokalitě Benedikt - východ

12.10.2018
Ilustrační foto
Město Most nesouhlasí se záměrem výstavby 38 tříbytových rodinných domů v lokalitě Benedikt-východ. Upravený záměr na výstavbu 38 tříbytových rodinných domů v lokalitě Benedikt-východ v Mostě byl znovu komplexně posouzen a projednán s příslušnými odbory mosteckého magistrátu.

Město Most nesouhlasí se záměrem výstavby 38 tříbytových rodinných domů v lokalitě Benedikt-východ a doporučuje využít pozemky ve vlastnictví investora pro výstavbu rodinných domů v souladu s charakterem území a bez nutnosti zásahů do již vybudované dopravní a technické infrastruktury.

Prioritní záměr města byl od počátku nabídnout zde zájemcům možnost individuální bytové výstavby rodinných domů situovaných v klidové části města s omezenou kapacitou bytových jednotek podle počtu stavebních pozemků. Tomu také odpovídá vybudovaná dopravní infrastruktura a velikost veřejného prostranství ulic. Lokalita by tak podle předloženého záměru, který počítá s kolmým a podélným parkovacím stáním, napojeným přímo z ulice, ztratila stávající charakter klidové zóny a snížila by se i celková kvalita obytného prostředí a jeho hodnoty.

Z předložené zastavovací situace je vzhledem k uvažovanému navýšení celkového počtu bytových jednotek o 76 bytů zřejmé výrazné zvýšení dopravně-provozního zatížení celé lokality a nutnost zásahů do stávající vybudované infrastruktury v podobě přemístění současných veřejných parkovacích stání a zřízení dalších, budování zpevněných ploch na úkor zelených pásů, přeložek lamp veřejného osvětlení a umístění nových polopodzemních kontejnerů na odpad. Posuzovaný záměr je proto v rozporu s veřejným zájmem na ochranu založeného urbanistického konceptu bydlení v lokalitě a na ochranu jejích obyvatel před možnými negativními vlivy.

Město Most jako vlastník zdejších silnic, chodníků, zelených pasů, vymezených hranicemi pozemků, nebude v dané lokalitě v souvislosti s realizací navržené zástavby tříbytovými rodinnými domy souhlasit s jeho úpravami a změnami.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Mostecka